Arkanovo priznavanje poraza od strane 5. Korpusa: “Nisam mogao da uđem u Ključ! Imam veliki broj poginulih i ranjenih vojnika! (VIDEO)

Oslobađanjem Bosanskog Petrovca i okolnih sela Komandant 5. Korpusa Atif Dudaković pozvao je komandante brigade i izdao naredbu da se odmah krene i oslobodi Ključ jer je prijetila opasnost da snage HVO i HV prve uđu u Ključ preko Vrbljani i Ribnika.

15.09.1995.godine u prijepodnevnim satima ka Ključu kreću 501. i 510. Osbr, a u pravcu Sanice i Sanskog Mosta (preko Grmeča) 502. i 517. Sbbr.

U popodnevnim satima 501. Sbbr. izbija na rejon Laništa gdje je naišla na jak otpor neprijatelja koga slama uz pomoć 510. Osbr, a zatim 510. Osbr, sastavljena mahom od Ključana koji dobro poznaju ovaj teren, produžava dejstva ka Ključu i oslobađa ga oko 21 sat 15.09.1995.godine.

7. Korpus AR BiH pokrenuo je 10. septembra ofanzivu u širem reonu Turbeta. U 13 časova istog datuma uz precizne pogodke naših artiljeraca izvršen je klasičan tenkovski napad (5 tenkova) i u početnim dejstvima probijene su linije odbrane četničkih snaga ( na Varošluku i Nuli) te su postignute dobre pozicije za dalja borbena dejstva.

Naredna dva dana borbena dejstva naših snaga prenose se u zonu 77. divizije. Operacije počinju sa okupiranih dijelova Kupreškog ratišta. U početnim dejstvima naše snage zauzimaju važne objekte ( Demirovac, Dekala, Čučkovine) a ubrzo zatim i Semešnicu kao posljednje uporište četnika za odbranu Donjeg Vakufa. U večernjim satima 7. Korpus 13. septembra oslobađa Donji Vakuf.

Istog dana razbijena su i ostala četnička uporišta u rejonu Turbeta ( Djelilovac, širi reon Karaule i dr.) te naše snage ubrzo izbijaju na komunikaciju: Turbe-Karaula-Hamandžići čime se prosjeca pravac izvlačenja snaga agresora ka Banja Luci. Narednog dana (14.septembra) 7. Korpus oslobađa najjače četničko uporište na ovom pravcu (prevoj Komar) odakle je pune četiri godine artiljerijom tukao Travnik i ostala mjesta.

Operacije se nastavljaju, četnici bježe te naše snage oslobađaju Babanovac-sportsko-rekreacioni centar u Vlašiću sa preko 1000 vikend kućica, hotela, ski liftova i sl. Nastalo je silno rasulo u četničkoj vojsci koji bježe ka Banja Luci. Zarobljeno je preko 300 četnika. Akcija se nastavlja bez predaha te naše snage izbijaju u rejon Vitovlja na Vlašiću, selo Dedići u blizini grada Jajca.

Na tom pravcu snage HVO, koje su prije naših snaga ušle u grad Jajce, zauzimaju pozicije u blizini sela Dedići i Vitovlja i ne dozvoljavaju dalji prodor naših snaga ka Skender Vakufu i dalje ka Banja Luci jer je to jedini mogući pravac.

Po oslobođenju Ključa jedinice 5. Korpusa produžavaju dalja dejstva: 501.Osbr, sa dijelom artiljerije ka Mrkonjić Gradu (Varcar Vakufu), 510. Osbr. preko Ramića i Krasulja ka Vrhpolju i Sanskom Mostu, 502. i 517. Sbbr. ka Sanskom Mostu. Ostale snage 5. Korpusa učestvovale su u oslobađanju Bosanske Krupe, Otoke, Lušci Palanke te krenuli u ofanzivna dejstva ka Bosanskom Novom, Prijedoru i Sanskom Mostu.

Koliko su jedinice 5. Korpusa bile odlučne o oslobađanju Ključa i ostatka Krajine, dovoljno govori snimak američke novinske agencije Associated Press. Naime, na snimku ove agencije zločinaca Željko Ražnatović Arkan kaže da nije mogao ući u Ključ, te da je u borbi s vojnicima 5. Korpusa poginulo 16 i ranjeno 83 pripadnika njegove jedinice.

(Izvor: Usn.co.ba)