Održana 17. sjednica OV Bosanska Krupa: Usvojena odluka o privremenom finansiranju

Juče je održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća.

Na dnevnom redu našlo se 11 tačaka koje se, između ostalog, odnose na privremeno finansiranje Općine Bosanska Krupa, osnovicu za obračun naknada za uređenje građevinskog zemljišta, prosječnu konačnu građevinsku cijenu, bod za komunalnu naknadu, proširenje gradskog groblja-mezarja Lipik, komunalnu potrošnju u 2018. godini, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji JOOU Bosanska Krupa.

Na današnjem zasjedanju vijećnici su na prijedlog načelnika Armina Halitovića usvojili odluku o privremenom finansiranju namjena po budžetu Općine Bosanska Krupa. Finansiranje javnih rashoda vršit će se privremeno od 1. januara do donošenja budžeta za 2018. godinu a najduže do 31. marta 2018. godine.

Usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2018. godinu na području općine Bosanska Krupa. Bazna cijena kao i do sada iznosi 70,00 KM. Nakon toga i Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine. Ova se cijena valorizuje u toku godine svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena u građevinarstvu u visokogradnji i niskogradnji prema sumarnoj metodologiji i podacima objavljenim od strane Zavoda za statistiku. Međutim, ni prosječna građevinska cijena nije promijenjena, iznosit će 600,00 KM.

Potom je prihvaćen Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2018. godinu. Tako vrijednost obračunske jedinice za poslovne prostore i prostorije koje služe za obavljanje poslovne djelatnosti, baš kao i do sada, iznosi 0,007 KM po 1 m² površine, a vrijednost obračunske jedinice za stambene, garažne i druge pomoćne prostore iznosi 0,004 KM po 1 m² površine nekretnine s tim da se ona prema zaključku Općinskog vijeća neće obračunavati do 1.1.2019. godine. To znači da su fizička lica, odnosno građani i dalje oslobođeni plaćanja ove komunalne naknade.

Vijećnici su danas usvojili odluku kojom Udruženju „Krajišnici dd“ na privremeno korištenje daju poslovne prostorije u „Poslovnoj zgradi – Matični ured“, a nakon toga jednoglasno je usvojena i odluka kojom se određuje zemljište za proširenje gradskog groblja – mezarja „Lipik“.

Potrebnu većinu dobili su i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zadržavanju prava i obaveza Općinskog vijeća Bosanka Krupa prema JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa, te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa.

Većina vijećnika glasala je i za Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka Općinskog vijeća od 29. 9. 2017. godine kojim se odgađa primjena Odluke o naknadi za korištenje javnog dobra u vlasništvu Općine Bosanska Krupa, odnosno deponije „Vlaški do“, radi utvrđivanja trenutnog stanja i iznosa materijalnih i finansijskih ulaganja za uređenje i održavanje deponije. Kolegij Općinskog vijeća je na osnovu tog zaključka formirao komisiju u kojoj su tri člana iz Bosanske Krupe (član ispred Općinskog vijeća, član ispred Općine Bosanska Krupa i član ispred JKP „10. Juli“), te po jedan član ispred JKP „Čistoća“ iz Cazina i JKP „KOMB“ iz Bužima. Predsjednik pomenute komisije obratio se Općinskom načelniku i Općinskom vijeću sa zahtjevom za produženje roka za primjenu Odluke o naknadi za korištenje javnog dobra do 30. 6. 2018. godine. O ovom su materijalu vijećnici duže vrijeme raspravljali, no na kraju usvojili uz zaključke predložene od strane klubova SDP, DF i ASDA, a to je da se traženi rok smanji za tri mjeseca, odnosno da se produži do 31. 3. 2018. godine te da se poništi rješenje nadležnog ministarstva iz 2006. godine kojim je određeno da deponiju „Vlaški do“ koriste Bosanska Krupa, Cazin i Bužim.

Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu je također usvojen. Programom finansiranja komunalnih djelatnosti za 2018. godinu utvrđuje se: obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanje komunalnih usluga, visina potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, mjere za provođenje programa. Usluge zajedničke komunalne potrošnje predviđene ovim programom su: čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina u naseljima, zimska služba, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda, zbrinjavanje uginulih životinja, održavanje i izgradnja javne rasvjete, dekorisanje. Program komunalne potrošnje u prijedlogu iznosi 474.155,91, za 77 hiljada manje nego u nacrtu usvojenom i u javnu raspravu upućenom u novembru prošle godine.

Na kraju sjednice potrebnu podršku dobio je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji JOUU Bosanska Krupa izrađen radi usklađivanja sa novim zakonskim propisom i k znanju je primljena Informacija Policijske stanice Bosanska Krupa za mjesec novembar 2017. godine.