UG Glinica, Saopćenje za javnost

Udruženje Građana
Forum Gliničara Glinica
G L I N I C A

Broj:01-19-12/17
Datum: 19.12.2017.godine

Medijima

S A O P Ć E NJ E Z A J A V N O S T

Nakon učestalog pominjanja Udruženja Građana „Foruma Gliničara Glinica“ od strane pojedinih Vijećnika Općinskog Vijeća Velika Kladuša,na zadnje dvije sjednice Općinskog Vijeća Velika Kladuša. Dužan sam kao Presjednik UG Forum Gliničara Glinica reagirati na prozivke koje se dešavaju,radi digniteta Udruženja samog.
Kako je poznato Udruženje Građana Forum Gliničara Glinica je sa prestavnicima Mjesne Zajednice Vrnograč skupa održalo razgovor sa Direktorom Doma Zdravlja Velika Kladuša na Temu:
1.Uspostava Hitne Pomoći u Ambulanti Vrnograč
2.Uspostava Laboratorija u Ambulanti Vrnograč i
3.Mogućnosti uspostave bar tri Specijalistička pregleda u Ambulanti Vrnograč sedmično.

Udruženje je na sebe uzelo OBAVEZU da zajedno sa MZ Vrnograč pokrene Dobrovoljnu Akciju prikupljanja srestava za nabavku VOZILA HITNE POMOĆI za Ambulantu Vrnograč. Akcija je u toku i mi smo zaista sretni sa činjenicom da se Akciji ljudi odazivaju, te je podržana u cijelosti, od strane građana kako u samom Vrnograču i okolnim MZ tako i u Dijaspori. Ovom prilikom se svima zahvaljujem.
Krajnje je neprihvatljivo da ovako plemenitu i humanu Akciju ruše oni koji bi trebali prvi da budu u redovima koji je pomažu. Prozivke od strane pojiedinih Vijećnika je sramotna u najmanju ruku,Udruženje je pokretač Akcije a ne Dom Zdravlja Velika Kladuša.
Akciju je i predložilo Udruženje a ne Dom Zdravlja Velika Kladuša. Odgovor Vijećniku koji ni nakoji način nije pomogao Akciju već je nastoji srušiti i na jeftin način pokušava da prikuplja političke pojene.

Presjednik UG FGG
Fikret Dukić