INTERNI OGLAS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko – sanskog kantona

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko – sanskog kantona, o b j a v lj u j e

 
INTERNI OGLAS 
za popunu radnih mjesta državnih službenika 
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko – sanskog kantona

 

 

02. Stručni saradnik – analitičar u Odsjeku za analitiku i tehničke poslove, Sektora za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac

 
02.Opis poslova: obavlja izradu analitičkih materijala, informacija i drugih materijala u okviru propisane metodologije o problematici na nivou Ministarstva; uređuje informativne materijale iz oblasti građanskih stanja, agencija, kriminaliteta, saobraćaja, javnog reda i mira, za potrebe Ministarstva; učestvuje u izradi instrukcija i uputstava za prikupljanje, kontrolu, korištenje i obradu podataka i informacija iz djelokruga Ministarstva; učestvuje u pripremi i izradi programa, planova i izvještaja o radu Ministarstva; neposredno sarađuje sa organizacionim jedinicama Ministarstva o pitanjima vezanim za prikupljanje, obradu, dostavljanje analitičkih i statističkih podataka i izradu anlitičko – informativnih materijala; prati propise iz oblasti izvještavanja, analitike i obrađuje analitičke podatke; vršenje kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko – sanskog kantona, broj: 05-01-02-20/16 od 26.12.2016. godine, i to:

 

 
Za poziciju 02:
– diploma visokog obrazovanja – najmanje VII stepen stručne spreme, ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomske struke; 
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS:
– položen stručni ispit;
– poznavanje rada na računaru;

Napomena: Kandidati koji budu izabrani sa liste uspješnih kandidata moraju ispunjavati i uslov u pogledu nepostojanja sigurnosnih smetnji, u smislu odredbi člana 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH”, broj: 54/05 i 12/09) te će, prije donošenja rješenja o postavljenju, biti predmet sigurnosne provjere, u skladu sa postupkom za izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO”. Kandidati kod kojih se utvrde sigurnosne smetnje neće biti postavljeni na radna mjesta državnih službenika.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); 
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. uvjerenje o položenom stručnom – upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu; 
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
– dokaz da su u vrijeme i nakon objave internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o 2 (dvije) godine radnog iskustva u organima državne službe,
– dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
6. dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 02.);
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – u prostorijama Ureda za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika 
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko – sanskog kantona: 98/17″

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija:Bihać
Broj pozicija:1
Datum objave:16.10.2017.
Trajanje oglasa:8 dana (ističe 24.10.2017.)