Prof.dr Nedžad Bašić: Univerzitet u Bihaću je leglo korupcije, nepotizma,plagiranja, laži i spletkarenja i perfektan model razaranja morala i odgovornosti!

Nedavno objavljena vijest o poziciji Univerziteta u Bihaću na rang listama akademskih zajednica u svijetu gdje je krajiški državni univerzitet, prema webometrics.info plasiran na “odlično” 14.032 mjesto ( od njega su iz ove regije lošiji samo banjalučki Panevropski univerzitet Apeiron i Univerzitet Slobomir…) na neki način daje vjetar krila kritici profesora Bašića.

U nastavku pročitajte tekst prof. Bašića u kome su samo oprema naslova i fotografije redakcijska intervencija.

Ne prodje ni mjesec dana a da se u javnosti ne pojavi neka nova afera ili skandal na Univerzitetu u Bihacu. Od pokušaja bludnih radnji, plagiranja radova, zapošljavanja sina rektora Univerziteta Fadila Islamovića, zaposljavanje zeta predsjednika sindikata Univerzitetskih nastavnika Esada Bajramovića, lažno proglašenje sina dekana Atifa Hodzića za studenta godine, zloupotreba položaja i prodaja diploma, sticanja mastera i doktorata na neadekvatan način (sadasnja prorektorica Amela Čolić doktorat za svega 6 mjeseci), zapošljavanje rodjaka i partijskih lidera, pa sve do lažnog predstavljanja i fizičkog obračuna izmedju kolega (poznat je slučaj Muje Demirovića koji će se predstaviti kao njemački student poslijediplomac a da ne zna ni jednu riječ njemačkog). Nije rijetko da brojni političari koji efektno razviju koncept korupcije, nepotizma, plagiranja, laži i spletkarenja, kao perfektan model razaranja morala i odgovornosti u društvu, istovremeno drže i predavanja na Univerzitetu kreirajući tako nove nesposobne generacije sklone krivotvorenju, podvalama i spletkarenju. Nažalost, danas je Univerzitet postao orginalna slika refleksije svih dešavanja u našem društvu.

Pokušavajući fokusirati Univerzitet na akademska pitanja i podstaći interes Univerziteta da se više orjentira na aktivnosti koje bi otvorile drugu znatno drugačiju projekciju razvoja ove visokoskolske ustanove, prije više od 10. godina, bio je formiran CENTAR ZA PREVENCIJU KONFLIKTA I PRAVA ČOVJEKA. U kratkom periodu ovaj Centar je bio povezan sa vise od 80 univerziteta sirom svijeta. U okviru Centra pokrenuto je i publikovanje medjunarodnog časopisa „RESEARCH PAPERS“ koji izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku sa medjhunarodnom redakcijom. Nažalost, ubrzo je ovaj Centar ukinut odlukom Senata Univerziteta u Bihaću sa šturim objašnjenjem da Univerzitet nema ni ekonomskog ni akademskog interesa da se ovaj Centar razvija, mada u njega nije uložen ni jedan fening od strane Univerziteta. Odluku je potpisao tadašnji rektor Refik Šahinović.

Nekako u isto vrijeme formiran je i MEDJUNARODNI KONZORCIJ UNIVERZITETA za komparativni studij Medjunarodnog javnog prava, Medjunarodnog islamskog prava i Medjunarodnih odnosa, u saradnji sa Univerzitetom iz Salzburga (Austrija), Como (Italija), Bdimpešte (Madjarska) i Islamabada (Pakistan). Glavni cilj ovog konzorcija bio je otvoriti prostore medjunarodne akademske saradnje za Univerzitet u Bihacu, njegove nastavnike i studente. Zbog permanentnih pritisaka od strane tadašnjeg menadzmenta Pravnog fakulteta (Mujo Demirović) i Univerziteta (Refik Šahinović, Fadil Islamović, Mirsad Veladžić) da se ovaj Konzorcij ukine, najvjerovatnije samo iz razloga što je Centar i Konzorcij pokrenuo i vodio profesor koji nije bio u istoj projekciji sa menadzmentom Univerziteta.

Shvatajući da otpor svim tim programima i projektima dolazi prije svega iz razloga što menadzment Univerziteta i Fakulteta nisu vidjeli nikakvu svoju personalnu materijalnu korist od ovih projekata, pokrenut je novi nastavno-istraživački projekt poslijediplomskih studija: EVROPSKE INTEGRACIJE I STANDARDIZACIJA.

Cilj ovog projekta je bio da se na nivou Univerziteta kreira zajednička istraživačka mreža ( projekt) koji bi omogućio da svršeni studenti svih fakulteta na Univerzitetu u Bihacu, kojih je sada preko 700 na Zavodu za zaposljavanje, dobiju dodatnu diplomu sa kojom bi se mogli efektno uključiti u proces poslijediplomskih studija standardizacije u različitim oblastima (tehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim, pedagoškim…) što bi im omogućilo brzo zaposlenje kako kod domaćih tako i kod stranih firmi. Istovremeno cilj ovog projekta bio je uključivanje Univerziteta u ERASMUS MUNDUS progam što bi omogućilo studentima da svoju specijalizaciju provedu u inozemstvu.

Za realizaciju ovog projekta obezbjedjeno je 30.000 KM od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja. Projekt je imao podrsku univerzitetskog menadzmenta samo do momenta dok se dobijeni novac nije potrošio i to na neodgovarajući način od strane prorektora i tadasnjeg predsjednika Vijeća tog projekta Fadila Islamovića, sadasnjeg rektora, i još uvijek stalnog ekana Tehničkog fakulteta Atifa Hodzića. Poslije počinju razni pritisci, podmetanja i spletkarenja, kako bi se spriječio dalji razvoj ovog projekta, što je i dovelo do njegovog neuspjesnog zavrsetka. O svemu tome obavjesteno je Federalno ministarstvo obrazovanja koje nije reagiralo.

Imajući u vidu velike probleme koji se pojavljuju u zastarjelom i tromom programu obrazovanja na Univerzitetu prije 3 godine predloženo je Senatu Univerziteta (rektoru Mirsadu Veladziću) da se formira KATEDRA ZA ODRŽIV RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA, koja bi se isključivo bavila sa pitanjima kako u procesima globalnih promjena i velike krize razvijati sistem visokog obrazovanja koji bi odgovarao potrebama naseg okruženja. Cilj ove Katedre je bio je projiciran kroz program kako uvoditi u nastavni program nova istraživanja i rezultate tih istraživanja transferirati u nastavne discipline u kojima bi nove generacije studenata dobijale propulzivno znanje i informacije koje bi im omogućilo da spoznaju promjene koje se danas dešavaju u znanosti i da se osposobe za brzo uključivanje u globalne tehničko-tehnološke, pravne, ekonomske i ekološke promjene i da na taj način brzo dodju do zaposlenja.

Ovo je samo djelimičan pregled uništenih projekata koji su imali isključivo znanastenu naznaku razvoja Univerzitet u Bihacu.

Pitanje, kako kreirati i povezati naučno-istraživački program na Univerzitetu u Bihaću i kako taj program povezati sa programima istraživanja i edukacije na drugim univerzitetima u svijetu, nažalost nije nikad bilo u fokusu ovog Univerziteta, što ovaj Univerzitet čini zastarjelim za edukaciju novih generacija studenata. Nazalost, ni ova inicijativa nije pobudila nikakav interes univerzitetskog menadzmenta.

Nije samo problem Univerziteta u Bihaću zastarjeli nastavni programi, odsustvo institucionaliziranog akademskog istraživačkog programa. Najveći je problem nerazumjevanje (neznanje) menadžmenta Univerziteta u kojem pravcu je nužno izvršiti promjene u obrazovnoj politici Univerziteta, u neprihvatanju svake inicijative koja ne dolazi iz njima bliskog kruga, u sprečavanju svakog individualnog napora da se unesu novine u nastavni program i naučno-istraživački rad, u imenovanju nesposobnih i korumpiranih pojedinaca na odgovarajuće funkcije koji potom svaku dobru ideju zaustavljaju ili je jednostavno pretvaraju u proces mešetarenja i ucjenjivanja kolega.

Veliki problem stvara odsustvo sposobnosti univerzitetskog menadžmenta da kreira akademsku klimu, klimu podsticaja, motivacije i inspiracije za akademski rad, da stvari klimu medjusobnog akademskog uvažavanja kolega. Umjesto toga stvara se klima interesne podjeljenosti koja nema nikakvog doticaja sa akademskim vrijednostima, stvara se klima medjusobne netolerancije i neuvažavanja, klima medjusobnog tužakanja, denunciranja, klima podvala i prevara, anonimnih prijava i uhodjenja, klima prijetnji i šikaniranja, što sve stvara klimu dekadencije i malogradjanskih naravi.

U takvoj klimi nemoguće je napraviti bilo kakav akademski progres.

Nažalost, glavni predvodnik i inspirator ovakve klime na Univerzitetu u Bihaću je vec dugo vremena sadašnji rektor Univerziteta Fadil Islamović, zajedno sa dekanom Tehničkog fakulteta Atifom Hodzićem i samoizabranim predsjednikom sindikata Univerzitetskih nastavnika Esadom Bajramovićem, koji su doveli Univerzitet na rub samog akademskog skandala i financijskog kraha.

U svakoj normalnoj akademskoj zajednici ovo bi samo po sebi imalo značenje jasnog signala menadžmentu Univerziteta da se povuče sa svih upravljačkih pozicija i da omogući otvaranje novog prostora sa novim idejama koje bi mogle pokrenuti Univerzitet iz duboke akademske krize, letargije i bezvoljnosti.

Sa tom strukturom ljudi koji više od 15 godina guše Univerzitet, okivajući ga kriminalom, korupcijom, plagijarenjima, i raznim drugim mahinacijama i podvalama, Univerzitet u Bihacu ne može preživjeti.

Katastrofalno nizak odziv studenata prilikom upisa, jasan je signal za sve društvene strukture, političke stranke, vladu USK, gradjane USK koji snose najveci teret ove akademske zloupotrebe, ali najveci dio odgovornosti posto se nikad nisu zapitali ko im i kako obrazuje djecu, da definitivno i energično zatraze povlačenje ove grupe sa svih funkcija na Univerzitetu i da zatraže odgovornost ove grupe za sve mahinacije i kriminal počinjen na Univerzitetu od njegovog osnivanja do danas.