Bihać: Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje USK traži pripravnike

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br.5/12) u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br.7/12, 6/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona, objavljuje JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona.

Pripravnik – VSS, sa diplomom visokog obrazovanja VII stepena – struke PMF (prirodno-matematički fakultet) Odsjek za geografiju, smjer „regionalno i prostorno planiranje”, ili diplomom visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg Bolonjskog sistema studiranja struke PMF (prirodno-matematički fakultet) Odsjek za geografiju, smjer „regionalno i prostorno planiranje” 2 (dva) izvršioca.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Planom prijema pripravnika u Kantonalnom zavodu za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu br.18-34-2687-1/17 od 08.03.2017.god., i to:

  • VSS, sa diplomom visokog obrazovanja VII stepena -struke PMF (prirodno-matematički fakultet) Odsjek za geografiju, smjer „regionalno i prostorno planiranje”, ili diplomom visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg Bolonjskog sistema studiranja struke PMF (prirodno-matematički fakultet) Odsjek za geografiju, smjer „regionalno i prostorno planiranje”.

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstevnih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu.

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

  1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
  2. uvjerenje visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija;
  3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VSS – VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
  4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),
  5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Kantonalnom zavodu za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać

sa naznakom

„Javni konkurs za prijem pripravnika
u Kantonalnom zavodu za prostorno uređenje i planiranje USK: 27/17″
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.03.2017. godine