Pročitajte otvoreno pismo prof. Bašića upućeno premijeru Vlade USK Huseinu Rošiću

Na adresu ABC.ba portal stiglo je još jedno u nizu pisama profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Nedžada Bašića, upićeno premijeru Vlade USK, Huseinu Rošiću, koje vam prenosimu u cijelosti.

Poštovani premijeru, dragi Huseine,

Nisam imao namjeru da Vam se javno obraćam, u mojoj polemici sa rektorom Univerziteta Fadilom Islamovićem. Medjutim, kako sam definitivno shvatio da naš rektor nema kapacitet da razumije svrhu otvaranja moje polemike sa njim, obraćam se Vama kojega zasigurno cijenim kao intelektualca koji nadilazi intelektualne kapacitete družine (Fadil Islamović, Mirsad Veladzić, Refik Šahinović, Atif Hodzić, Halid Makic, Esad Bajramović) koja već duži period akademski uništava i moralno degradira Univerzitet u Bihaću, dovodeći ga na samu ivicu kriminalnog skandala. O njihovoj kriminalnoj djelatnosti na Univerzitetu nadležne institucije nadam se već raspolažu sa odgovarajućim inputima i vjerujem da će po tom i postupiti.

Pitanja sa kojima se Vama obraćam su druge prirode. Naime, bio sam malo zatečen kad sam čuo da je rektor Fadil razlog drastičnog opadanja broja studenata na bihaćkom Univerzitetu pronašao u padu nataliteta Krajišnika. Tek sam tad shvatio zašto gore navedeni Univerzitetski klan podržava i tako žestoko štiti serijsko zapošljavanje njihovih sinova, ćerki, zetova, snaha i drugih njihovih rođaka.  Oni iskreno vjeruju da će ovim rodbinskim zapošljavanjem na Univerzitetu,  podići natalitet Krajišnika i tako spasiti Univerzitet u Bihaću od totalnog kolapsa. Na ovu strategiju moram priznati zaista nisam računao i tu je moja velika greška. Zbog ovog propusta javno se izvinjavam gore imenovanoj družini. Tu više nije bitno što kod Fadila, Mirse, Refika, Ese, Atifa, Halida… rade svi u familiji, a kod onih koji su trulili u rovovima i na raznim barikadama niko. E, oni su ljudska bića manje vrijednosti i ne treba da  učestvuju u podizanju nataliteta Krajišnika. Definitivno ovaj narod i ova država zaslužuje porod ovakvih delikatnih intelektualaca kao što su Fadil, Mirsad, Refik, Eso, Atif, Halid…. Mislim da bi za ovaj teoretski koncept Univerzitet u Bihaću mogao aplicirati kod Federalnog Ministarsta obrazovanja po pitanju zaustavljanja pada upisa studenata. Samo u ovom procesu apliciranja Fadil bi morao otkloniti jednu malu beznačajnu poteškoću. Naime, on i njegov kum Esad Bajramovic, prvo su poslali svoju djecu na Univerzitet u Sarajevo, a tek kad su vidjeli da tamo ne doseže nikakav njihov utjecaj povukli ste ih nazad na bihaćki Univerzitet gdje brzoptezno postaju studenti  godine i dobijaju zaposlenje.

No ostavimo malo po strani ovu rođačko-klansku ujdurmu. Okrenimo se sada malo ozbilnijim pitanjima i tezama o kojima želim polemizirati sa vama, kao prvim i najodgovornijim čovjekom USK.  

Da li vam se čini  Premijeru da bi bilo mnogo bolje da je Fadil kao rektor Univerziteta, Refik Šahinović, kao predsjednik Senata, Ekrem Nezirević kao predsjednik UP i Esad Bajramović kao predsjednik Sindikata univerzitetskih nastavnika, i ostali članovi Senata Univerziteta,  uzroke drastičnog opadanja broja studenata i postupnog nestajanja Univerziteta u Bihaću,  potražili u nedostatku kvalitetne strategije  razvoja Univerziteta, u kojoj bi funkcije donošenja i izvršenja odluka bile odvojene jedna od druge.  Razdvajanjem ovih funkcija, bile bi eliminirane brojne  poteškoće i problemi, bili bi amortizirani vanjski  politički utjecaji na Univerzitet, kao i utjecaji koji dolaze od  različitih jaransko-nepotističkih grupa unutar Univerziteta, gdje se odluke najčešće donose u porodičnim i  kumovsko-jaranskim krugovima, što ima izuzetno negativan utjecaj na rad Univerziteta.  

Šta mislite da li je Fadil kao rektor Univerziteta bio dužan da ukaže Senatu Univerziteta na zastarjelost nastavnog program  koji se sa nepromjenjenom sadržinom primjenjuje više od 10 godina, što ima katastrofalne posljedice na generacije i generacije mladih ljudi koji ostaju van mogućnosti da dobiju adekvatno obrazovanje? Možda bi bilo dobro da je Fadil i Senat Univerziteta analizirali zašto se na Univerzitetu ne razvija odgovarajući koncept naučno-istraživačkog rada, odsustvo povezanosti Univerziteta sa prominentnim stranim Univerzitetima, pitanje plagiranja što se danas na Univerzitetu tretira kao prihvatljiva pojava. 

Da li Predsjedniče mislite da bi bilo bolje da su Fadil i Senat malo više zainteresirani o tome koji se kriteriji koriste za promicanje u viša zvanja nastavnika Univerziteta (0v0 nije samo moralno već i materijalno pitanje), da su upozorili na sve vidljiviju praksu marginaliziranja i odstranjivanja nastavnika iz nastavnog procesa koji su svoju afirmaciju postigli na međunarodnom planu. Bilo bi možda dobro da Senat upitate zašto nema programa Evropskih studija u poslijediplomskom nastavnom programu što je financirano od strane Federalnog ministarstva obrazovanja. Na koji način i iz kojih interesa je uništen ovaj program poslijediplomskih studija. Vjerujem da Vam to ne bi predstavljalo nikakvu poteškoću i pored toga što je u destrukciji ovog poslijediplomskog studija učestovao i vaš kum Atif Hodzić dekan Tehničkog fakulteta na kojem ste bili zaposleni.

Bilo bi dobro da upitate bivšeg rektora i sadašnjeg predsjednika Senata Univerziteta Refika Šahinovića zašto je ukinut referentni međunarodni časopis sa međunarodnom redakcijom? Zašto je blokiran i ukinut rad istraživačkog Centra  za prevenciiju konflikta na Univerzitetu u Bihaću? Zašto je ukinut konzorcij Univerziteta (Bihać, Trst, Salzburg, Islamabad)? Bilo bi dobro da upitate bivšeg guvernera USK i bivšeg rektora Univerziteta, zašto je zatvoren i uništen Institut sportske medicine koji se je razvijao na Pedagoškom fakultetu, koji je bio u kapacitetu finacirati 35% budžeta Univerziteta.

ožda bi bilo dobro da upitate sadašnjeg rektora Fadila, kako je moguće da Univerzitet u Bihaću „izvuče iz naftalina 30 doktora znanosti“ a da ni jedan nema ni jedan naučni rad objavljen u referentnom međunarodnom časopisu i da ni jedan od doktoranta ne govori nekih od svjetskih jezika, (izuzev srpskog i hrvatskog).  Bilo bi dobro da upitate Senat Univerziteta kako je moguće da se titule doktora i magistra nauka steknu za svega nekoliko mjeseci. Šta mislite Premijeru da li je potrebno pitati Fadila i vašeg kuma Atifa kako je moguće da profesori koji su učestvovali u plagiranju univerzitetskih udžbenika i znanstvenih radova budu promaknuti na poziciju dekana i prorektora na Univerzitetu u Bihaću, te da im se dodjeljuje zlatna značka Univerziteta nakon tog saznanja.

Bilo bi također dobro da upitate sadašnjeg rektora Fadila i Senat Univerziteta (ista grupa je više od 10 godina po sistemu rotacije na čelu Univerziteta) zašto se kao na filmskoj vrpci svakodnevno nižu scene moralne dekadencije, duhovnog osiromašenja, akademske klonulosti,  kriminaliziranog nepotizma i prostačkog ponašanja, što čini kompletnu filozofiju propadanja ove ustanove, koja traje već dugi niz godina. Zašto je duhovna inspiracija duboko  potisnuta  u duhovno siromaštvo i u strah za preživljavanje. Zašto su znanje, moral i  univerzalne duhovne vrijednosti, kao glavne odrednice akademske zajednice, potisnute kompleksom frustriranog neznanja, provincijalne surevnjivosti, kolektivne nemoralnosti, pohlepe, korupcije i dvoličnosti ove grupe koja sebe naziva akademskom.

Poštovani premijeru Rošiću,

Možda bi bilo dobro da motivirate rektora Fadila i Senat Univerziteta, da u ovakvoj atmosferi koja vlada na Univerzitetu potraže zašto se sve manje i manje studenata upisuje  na naš Univerzitet. To bi bilo od velikog značaja za dalju sudbinu Univerziteta, ako na njega u opće računamo. Čini mi se da ovdje nije u pitanju natalitet Krajišnika, s tim više, ako se ima u vidu da statistike pokazuju da se sve veći broj studenata iz Krajine opredjeljuje za studije u Sarajevu ili Banja Luci, a oni malo imućniiji odlaze u inozemstvo.

Želim napomenuti da je ovo tekst koji je sukcesivno objavljivan u prethodnih nekoliko godina. Nažalost, ništa se nije promijenilo. Ja se iskreno nadam da će te vi moći promjeniti sadašnju situaciju na Univerzitetu i da nećete pokleknuti pred prijetnjom da vas doktorat isključivo ovisi od vašeg odnosa sa vašim kumom. Ipak mi se čini da intelektualno i moralno ne pripadate gore navedenoj grupi.

prof. dr. Nedžad Bašić